Crkvište u Orahovici

Na brdu Borovcu u Orahovici su 2015. godine otkriveni ostaci temelja pravoslavne crkve.

Na brdu Borovcu u Orahovici su 2015. godine otkriveni ostaci temelja pravoslavne crkve. Nosilac projekta arheološkog istraživanja dipl. arheolog Ivana Grujić je utvrdila da crkva čiji su temelji otkriveni potiče iz vremena pozne antike, ili ranog srednjeg vijeka, te se vezuje za vrijeme vladavine romejskih careva Justinijana i Iraklija (6-7 vijek).

Riječ je o jednobrodnom hramu sa aneksima duž cijele lađe sa sjeverne i južne strane i pripratom sa zapadne strane. Na osnovu veličine hrama 16H12 metara i ostataka sintronosa na očuvanoj južnoj strani oltarske apside, možemo zaključiti da se na vrhu Borovca koji strateški dominira nad okolinom, nalazila crkva sabornog karaktera u jerarhijskom smislu, u kojoj su vršena bogosluženja za brojno hrišćansko stanovništvo jedne od najnaseljenijih rimskih oblasti na prostoru današnje BiH.

Ovo značajno arheološko nalazište potvrđuje domicijelni karakter srpskog stanovništva na prostoru Srebrenice. Srpski arhonti su u poznoj antici kao federati bili saveznici Romejskog carstva ne samo u vojnom smislu, nego su i u religijskm smislu pripadali istom hrišćanskom korpusu. Važno je istaći da je kompletan projekat arheološkog istraživanja i konzervacije ralizovan na bazi dobrovoljnih istraživačkih i radnih akcija u kojima su učestvovali arheolozi i stanovništvo Orahovice.

GALERIJA FOTOGRAFIJA