News

20 October, 2023.

NAGRAĐUJEMO NAJLjEPŠE FOTOGRAFIJE REPUBLIKE SRPSKE

NAGRAĐUJEMO NAJLjEPŠE FOTOGRAFIJE REPUBLIKE SRPSKE

FOTO KONKURS „FOTOGRAFIJOM KROZ SRPSKU 2023“

 

PROPOZICIJE TAKMIČENjA

 

ORGANIZATOR

Turistička organizacija Republike Srpske (TORS) uz podršku Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske (MTT RS)

 

TEMA

Turističke ljepote Republike Srpske – Nagrađujemo najljepše fotografije nastale na području Republike Srpske, koje prikazuju prirodne ljepote, pejzaže, selo, grad, zanimljiva mjesta, kulturno istorijsko nasljeđe...

 

CILj KONKURSA

Promocija Republike Srpske kroz fotografiju.

 

OSNOVNE PROPOZICIJE

-Na Fotokonkursu mogu učestvovati fizička licastarijaod 15godina, iz zemlje i inostranstva, a učešće na konkursu je besplatno.

-Na Foto konkursu ne mogu učestvovati zaposleni u TORS-u i MTT RS, kao ni članovi njihovih porodica (roditelji, supružnici, djeca).

-TORS i MTT RS imaju neograničeno pravo na slobodno korišćenje fotografija u promotivne svrhe.

-Fotografije koje na sebii maju potpis autora neće biti prihvaćene. U tom smislu, molimo vas da obilježene fotografije na ovaj način ne šaljete.

-Fotografije koje su prodate drugom licu ili korišćene u marketinške, humanitarne ili druge svrhe ne mogu biti dio konkursa.

-Organizator zadržava pravo diskvalifikacije fotografija koje ne zadovoljavaju zadate kriterijume bez prethodnog obavještenja učesnika.

 

PROPOZICIJE ZA FOTOGRAFIJE

–Fotografije moraju biti napravljene isključivo na teritoriji Republike Srpske i moraju odgovarati temi konkursa.

-Autori mogu da konkurišu sa crno-bjelim ili kolor fotografijama u digitalnom obliku i to sa maksimalno 4 fotografije.

-Fotografije nemaju ograničenje po pitanju vremena nastanka.

-Maksimalna dimenzija duže stranefotografije morabiti 1920 px, u 300 dpi, u JPEG formatu, kompresije 7-10, veličina fotografijedo 2 mb.

 

PRIPREMA I OBILjEŽAVANjE FOTOGRAFIJA 

-Fotografije moraju biti izvorne, bez intervencija u vidu montaže ilig rafičke obrade, koje menjaju kompoziciju i elemente. Nije dozvoljena obrada fotografija, osim osnovne digitalne obrade, poput uobičajene korekcijeboje/kontrasta.

-Svi radovi moraju biti propisno obilježeni, tako što svakom radu autor treba da doda svoje ime i prezime, naziv fotografije, kao i lokaciju fotografisanja (naprimjer: PetarPetrović – Slapovi – Krupa na Vrbasu, Banja Luka).

 

 

TRAJANjE KONKURSA I DOSTAVA FOTOGRAFIJA

-Rok za slanje radova je od 23.10.2023. do 03.12.2023. godine (do 23:59 sati).

-Radovi se šalju elektronskom poštom na adresu:fotografijomkrozsrpsku@gmail.com.

-U polju sadržaja elektronske pošte prilikom slanja fotografija OBAVEZNO upisati:

• Ime i prezimeautora,

• Mjesto i država prebivališta,

• Mejl adresu,

• Broj telefona – nije obavezno (za potrebe obavještavanja dobitnika),

• Mjesto i godinu nastanka fotografije.

IZBOR FOTOGRAFIJA

-Stručni žiri će izabrati najljepše fotografije u periodu od 15 dana nakon završetka foto konkursa, koje će biti izložene na društvenim mrežama TORS-a, gdje će i posjetioci moći da ih pogledaju i glasaju za svoje favorite. Autori najljepših fotografija biće obavješteni putem e-mail adrese koju dostave prilikom prijave.

 

Stručni žiri će biti u sastavu:

 

Dragan Prole, MF AUFBiH, EFIAP/d2, Republika Srpska, BiH, Predsjednik žirija

Vasja Doberlet, MF FZS, MFIAP, Slovenija, Član žirija 

Branislav Brkić, MF FSS, MFIAP, Srbija, Član žirija

 

GLAVNE NAGRADE

1. Nagrada –priznanje i turistički aranžman na teritoriji Republike Srpske po želji dobitnika u iznosu od 1000,00 KM

2. Nagrada - priznanje i turistički aranžman na teritoriji Republike Srpske po želji dobitnika u iznosu od 700,00KM

3. Nagrada - priznanje i turistički aranžman na teritoriji Republike Srpske po želji dobitnika u iznosu od 500,00KM

SPECIJALNE NAGRADE

1. Nagrada publike – turistički aranžman na teritoriji Republike Srpske po želji dobitnika u iznosu od 300,00 KM

2. Najljepša fotografija iz svake od 63 opštine i grada Republike Srpske – 63 x turistički vaučeru iznosu od po 100,00 KM

AUTORSKA PRAVA

 

-Svaki učesnik konkursa mora biti autor fotografija koje prijavljuje na konkurs.

-Organizator se obavezuje da, u slučaju korišćenja fotografija, vidljivo označi autora.

-Autor se odriče nadoknade za reprodukovanje radova na sajtu, publikacijama, katalozima, plakatima i drugim elektronskim i štampanim materijalima TORS-a i MTT RS, kao i za reprodukovanje radova u drugim medijima, uz jasnu naznaku autora fotografije.

-Radovi dostavljeni organizatoru radi učešća na konkursu„Fotografijom kroz Srpsku2023“ se ne vraćaju. Autori ustupaju svoje fotografije na korišćenje u promotivne svrhe TORS-u i MTT RS i odriču se prava na bilo kakvu finansijsku ili drugu naknadu.

-Organizator ne snosi odgovornost za eventualno kopiranje, neovlašćeno objavljivanje i slično prispjelih i objavljenih fotografija od strane drugih lica.

-Sve prijavljene fotografije ne smiju sadržati nikakvo kriminalno djelo/aktivnost, niti ugrožavati građanska prava i zakone. Takođe, ne smiju se kršiti autorska prava, pravila, niti javna svojina ili pravo na privatnost bilo kojeg trećeg lica. Zabranjeno je dodavanje logo-a, logotipa, “watermark“-a i sličnih oznaka na fotografijama.

-Organizator nije odgovoran za sve netačne ili nepotpune informacije od strane učesnika ili mogućih tehničkih i softverskih problema web programa-aplika cije konkursa, kao ni za moguće probleme u slučaju kompjuterskih virusa i drugih neovlašćenih intervencija i ostalih tehničkih problema.

-Organizator može koristiti prispjele radove u svrhu promocije Republike Srpske, bez plaćanja naknade, zadržavajući pravo prilagođavanja, aranžiranja, izmjene ili obrade fotografije (u smislu pripreme za objavu) bez dodatnog odobrenja ili saglasnosti autora.

 

IDENTIFIKACIJA NAGRAĐENIH I PREUZIMANjE NAGRADA

-Organizator će obavjestiti nagrađenog učesnika telefonom ili mejlom koji je dostavio o načinu i vremenu preuzimanja nagrade, odnosno pružiti sve ostale informacije od značaja za ostvarivanje prava na nagradu.

-Ukoliko nagrađeni učesnik prekrši pravila konkursa, a naročito ako se uzdrži od dostavljanja podataka od značaja za utvrđivanje identiteta prilikom preuzimanja nagrade, Organizator neće izvršiti dodjelu nagrade tom licu.

-Učesnici su dužni da lično preuzmu nagrade. U slučaju da učesnici nisu u mogućnosti da lično preuzmu nagrade, moguće je da je preuzme osoba koja je ovlašćena za to.

 

PUBLICITET 

-Ukoliko ostvare pravo na nagradu, učesnici su saglasni da se njihovi podaci o ličnosti (ime i prezime i mjesto i država prebivališta) mogu, ods trane Organizatora, objaviti i koristiti u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala, bez plaćanja bilo kakve naknade.

-Uzimanjem učešća u Konkursu, učesnici prihvataju pravila Konkursa i iskazuju saglasnost da Organizator ima pravo na eksploataciju svih podataka poslatih elektronskom poštom, bez naknade, bez bilo kakvih ograničenja i bez obaveze pribavljanja dodatih saglasnosti.

 

IZMJENA PRAVILA

-Organizator zadržava pravo na promjenu bilo koje od navedenih pravila Konkursa, bez prethodnog obavještavanja korisnika.

-Izmjena pravila mora biti javno dostupna u okviru sajtaTORS-a i MTT RS.

 

PREKID KONKURSA

-Konkurs se može prekinuti u slučaju više sile ili nepredviđenih okolnosti o čemu će učesnici biti obavješteni putem pismenog obavještenja n asajtu TORS-a i MTT RS.

-TORS i MTT RSneodgovarajuzaeventualniprekidkonkursa.

 

INFORMACIJE I KONTAKT

Sva pitanja vezana za nagradni foto-konkurs možete dobiti pozivom na broj: +387 51 229 720

Svakog radnog dana od7:30do 15:30 ili slanjem mejla na:info@visitsrpska.org.

 

Linkovi:

www.turizamrs.org

www.vladars.net